child-development2021.com
 

הנחיות להגשת תקצירים

מועד אחרון להגשה: 30 בספטמבר, 2020

הנחיות כלליות

 • על התקצירים להיכתב בהתאם להוראות המופיעות מטה. 

 • התקצירים ייבחנו על בסיס איכותם המדעית.​ 

 • התקצירים המצטיינים יוצגו במליאת הכינוס כקליפ מקוון - הרצאת TED , שאר התקצירים יוצגו כפוסטר וירטואלי באתר הכינוס ובאתר העמותה.

 •  שיבוץ התקצירים בתכנית המדעית הסופית מותנה בתשלום דמי חבר לעמותה.
   

הוראות לכתיבה והגשת תקצירים​

 1. יש להגיש תקצירים באופן מקוון בלבד. תקצירים אשר ישלחו בפקס, דואר או בדואר אלקטרוני לא יבדקו. 

 2. בעת הגשת התקציר יש להשתמש בכתובת דוא"ל פעילה של המגיש/ה. זוהי הכתובת אליה יישלחו עידכונים לגבי סטטוס התקציר ועוד.

 3. שפת התקצירים הנה עברית.

 4. מבנה התקציר:
  א. הקדמה (Introduction)
  ב. הגדרת המטרה, חומרים ושיטות (Materials and Methods)
  ג. תוצאות (Results)
  ד. מסקנות (Conclusions)

 5. תקצירים יכולים להכיל עד 250 מילים (גוף התקציר, לא כולל כותרת ופרטי כותבים). כותרת התקציר מוגבלת ל- 25 מילים. 

 6. שימו לב, יש לכלול את שמות כל המחברים ופרטיהם בתקציר.​

סטטוס תקציר ועריכה

יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה על מנת להיכנס שנית למערכת.

לאחר הגשת התקציר ניתן לערוך את התקציר/שמות הכותבים ופרטיהם על ידי התחברות למערכת.העריכה תהיה זמינה עד למועד האחרון להגשת תקצירים.

באפשרותך לבדוק את מצב הגשת התקציר ע"י התחברות למערכת. לחיצה על לשונית התקציר תאפשר מעקב אחר תהליך הבדיקה.

כאשר התקציר ייבחן תשלח הודעה לדוא"ל אודות החלטת הוועדה המדעית.

boat2.png